فرم رسیدگی به شکایت
  مشخصات شاکی
  نام :  
  نام خانوادگی:  
  کدملی:  
  آدرس:  
  شماره تلفن همراه:  
  شماره تلفن ثابت:  
  مشخصات متشاکی(مورد شکایت)
  نام واحد/ فرد مورد شکایت:  
  تاریخ، شیفت، ساعت:  
  شرح شکایت
  شرح مختصری از شکایت:  
  درخواست شما از واحد رسیدگی به شکایات چیست:  
  ثبت

6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0