فرم انتقادات و پیشنهادات
  تاریخ ثبت انتقاد یا پیشنهاد:  1400/09/12
  نام و نام خانوادگی (اختیاری):  
  شماره تماس (اختیاری):  
  آیا از پرسنل بیمارستان هستید؟(اجباری)  
  موضوع انتقاد یا پیشنهاد(اجباری):  
  شرح انتقاد یا پیشنهاد(اجباری):  
  ثبت نظر

6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0