مدارك لازم جهت اخذ گواهی ولادت

1- شناسنامه ها و کارت ملی پدر ومادر

2-حضور پدریا مادر ویا جد پدری ( در موارد خاص مانند فاصله عقد بیش از پنج سال، برای فرزند اول ودر موارد ازدواج صیغه ای،حضور پدر ومادرهردو باهم ضروری می باشد)


6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0