مدارک مورد نیاز بیماران سرپایی

با توجه به حذف دفترچه های بیمه ( بجز نیروهای مسلح) پذیرش بیماران سرپایی با کد ملی امکانپذیر میباشد .

مراجعین باید هنگام مراجعه و جهت پذیرش کارت ملی یا صفحه اول دفترچه بیمه را همراه داشته باشند.

همراه داشتن کارت بانکی الزامی میباشد.


6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0