پرسشنامه فرهنگ ایمنی
  تاریخ ثبت پرسشنامه :  1400/09/12
  شغل :  


  سابقه كار در بيمارستان :  


  سابقه كار در واحد :  


  سابقه كار در پست فعلی :  


  ساعت كاري در هفته :  


  تناوب گزارش دهي رخدادها
  در صورتیکه اشتباهي رخ دهد، پيش از آنكه بيمار را تحت تاثير قرار دهد شناسایی و تصحيح مي شود.  
  در صورتیکه اشتباهي رخ دهد، اهمیت آن اشتباه به حدی نمی باشد كه به بيمار صدمه بزند.  
  در صورتیکه اشتباهي رخ دهد كه ميتواند منجربه آسيب بيمار شود، اما در نهايت هيچ اتفاقي براي او نمی افتد.  
  درك كلي از ايمني بيمار
  شانس و اقبال بر عدم بروز اشتباهات جدي تر در مرکز  تاثیری ندارد.  
  ايمني بيمار هيچگاه براي انجام كارهاي بيشتر نادیده گرفته نمي شود.  
  در اين واحد مشكلات مربوط به ايمني بيمار بسیار کم می باشد.  
  فرایندها و رويه هاي موجود در اين واحد، در جلوگيري از بروز خطا بخوبي عمل مي كنند.  
  انتظارات واقدامات مديريت در راستاي ايمني بيمار
  هنگاميكه فعالیتی در راستای ایمنی بیمار انجام می گیرد، سوپروايزر/مدير از كاركنان تقدیر و تشکر به عمل می آورد.  
  سوپروايزر/ مدير به طور جدي به پيشنهادات كاركنان براي بهبود ايمني بيمار توجه مي كند.  
  زماني كه فشار كار زياد مي شود، سوپروايزر/ مدير از ما میخواهد بدون توجه به زمان کار را با دقت انجام دهیم.  
  سوپروايزر/ مدير از مشكلات مکرر مربوط به ایمنی بيمار چشم پوشي نمي كند.  
  يادگيري سازماني
  كاركنان به صورت فعال راهکارهای متعددی را در راستای بهبود ايمني بيمار انجام مي دهند.  
  در اينجا اشتباهات، منجر به اصلاحات و ايجاد تغييرات مثبت مي شود.  
  پس از اجرای اقدامات اصلاحی در راستای بهبود ايمني بيمار، اثر بخشي تغييرات ارزيابي می گردد.  
  كار تيمي درون واحد هاي سازماني
  كاركنان در ارائه کار تیمی از يكديگر حمايت ميكنند.  
  در صورت نياز به انجام حجم کاری زياد در مدت زمان كوتاه، کارکنان به عنوان يك تيم دور هم جمع شده و  به كمك هم آن را انجام می دهند.  
  كاركنان با احترام با يكديگر برخورد مي كنند.  
  در صورتیکه يك واحد با كار زيادي روبرو شود، ساير واحدها به كمكش مي شتابند.  
  باز بودن راه های ارتباطي
  كاركنان در صورت مشاهده فعالیت تاثیر گذار بر کاهش ایمنی بیمار، آزادانه و با صراحت به سوپروایزر /مدیر اطلاع می دهند.  
  كاركنان مي توانند آزادانه سوالات خود را در مورد اقدامات و تصميمات مسئولين بيمارستان مطرح کنند.  
  كاركنان زمانيكه احساس ميكنند اقدامي ميتواند ايمني بيمار را به مخاطره بيندازد، از تذكر دادن و بررسی علت آن هراس ندارند.  
  ارتباط و ارائه بازخورد در مورد خطاها
  کارکنان در جریان نتایج بررسی علل حوادث ناخواسته، قرار می گیرند.  
  کارکنان از خطاهايي كه در مرکز اتفاق مي افتد اطلاع دارند.  
  کارکنان در رابطه با راه هاي مقابله با وقوع مجدد خطا به بحث می نشینند.  
  پاسخ غير تنبيهي در قبال رويداد خطا
  كاركنان احساس نمي كنند اشتباهاتشان باعث مي شود كه طرز فكر دیگران در مورد آن ها تغيير كند.  
  وقتي حادثه اي گزارش مي شود، احساس مي شود كه بيش تر در مورد مسئله نوشته شده است تا  شخص.  
  كاركنان از ثبت اشتباهاتشان در پرونده شغلي خود نگرانی ندارند  
  مسائل مربوط به كاركنان
  تعداد نیروی انسانی براي ارائه خدمت كافي ميباشد.  
  ساعت کاری کارکنان بيش از زمان ايده آل كار پرسنل براي مراقبت بيمار نمی  باشد.  
  مرکز از كاركنان موقت (شرکتی/ اضافه کار ساعتی) درحد استاندارد (ايده آل براي مراقبت از بيمار) استفاده ميكند.  
  کارکنان در "وضعيت بحراني" (انجام حجم زيادي از كار با سرعت زياد) كار نميكنند.  
  حمايت مديريت از ايمني بيمار
  مديريت بيمارستان به نحوی است که موجبات ارتقا ايمني بيمار را فراهم می آورد.  
  اقدامات مديريت بيمارستان نشان دهنده  اهميت بسيار زياد مسئله ايمني بيمار در بيمارستان و الويت بالای آن است.  
  به نظر ميرسد مديريت بيمارستان در همه حال به مسئله ايمني بيمار توجه داشته و تنها پس از رخداد يك حادثه ناخواسته اهمیت پیدا نمی کند.  
  كار تيمي مابين واحد هاي سازماني
  واحد هاي بيمارستاني با يكديگر هماهنگ عمل میکنند..  
  همكاري خوبي بين واحدهاي مرتبط وجود دارد.  
  كاركردن با كاركنان ساير بخشهاي بيمارستان برايمان خوشايند است.  
  واحدهاي بيمارستاني به منظور فراهم كردن بهترين مراقبت براي بيمار، به خوبي با يكديگر كار ميكنند.  
  تبادلات وانتقال اطلاعات
  در هنگام جابجايي بيماران از بخشی به بخش ديگر هیچ مورد مراقبتی و درمانی نادیده گرفته نمیشود.  
  اطلاعات مهم در مورد مراقبت از بيمار معمولا به هنگام تغيير شيفت جدی گرفته می شود.  
  معمولا در مبادله اطلاعات ما بين بخشهاي بيمارستاني مشكلی به وجود نمي آيد.  
  تغيير شيفت كاركنان براي بيماران ايجاد مشكل نمي كند.  
  ثبت پرسشنامه

6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0