يکشنبه, 3 مرداد 1400
  • ساعت : ۱۸:۷:۲۹
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۴/۱۳ 
سنجش عامل زیان آور بیولوژیكی با محوریت بهداشت حرفه ای
سنجش عامل زیان آور بیولوژیکی با هدف بررسی میزان مواجهه پرسنل مورخ 1400/4/13با محوریت واحد بهداشت حرفه ای انجام شد...

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V6.0.5.0