يکشنبه, 3 مرداد 1400
  • ساعت : ۱۸:۹:۲۸
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ 
تیم كارشناسی حوزه معاونت درمان / مدیریت پرستاری و مامائی دانشگاه
تیم کارشناسی حوزه معاونت درمان / مدیریت پرستاری و مامائی دانشگاه روز دوشنبه مورخ 14 تیرماه از بخشهای مختلف درمانی بیمارستان بازدید نمودند...

این بازدید که پس از انجام نشستی با مدیریت پرستاری و مامائی مرکز صورت گرفت به بررسی  مستندات و شواهد بالینی فرایندهای جاری بر بالین بیمار (اعم از مشاوره و ...) با محوریت اهداف اعتباربخشی پرداخته شد .💫

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V6.0.5.0