فرم ثبت
  تاریخ ثبت گزارش :  1400/01/24
  نوع خطا :  
  محل وقوع خطا :  
  رده شغلی (عامل خطا) :  
  احتمال تکرار خطا :  
  زمان و شیفت کاری :  
  عوامل ایجاد کننده خطا و عوارض :  
  توضیحات در خصوص خطا :  
  پیشنهاد فرد خاطی جهت جلوگیری از بروز مجدد :  
  ارسال

متون عمومی

گروه دورانV6.0.5.0